STANOVY

OBČIANSKE ZDRUŽENIE POMOCNÁ RUKA NÁDEJE

I.

Základné ustanovenia

Názov združenia: pomocná ruka nádeje
Sídlo združenia: Bučianska 15, 917 01 Trnava
Združenie je nezisková dobrovoľná organizácia, združujúca ľudí, ktorí svojou činnosťou smerujú k realizácii cieľov združenia uvedené v bode II.

II.

Ciele

1) Hlavný ciel je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotne ťažkým postihnutím.
2) Pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľudom so zdravotne ťažkým postihnutím.
3) Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti pre zdravotne ťažko postihnutým občanov.
4) Organizácia rôznych druhov činností s cieľom integrácie zdravotne ťažko postihnutých občanov.
5) Organizácia relaxačno – rehabilitačných pobytov pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.
6) Podpora pri zapájaní sa zdravotne ťažko postihnutých občanov do pracovného procesu v rámci pracovno právnych vzťahov.
7) Iniciatívne zriadenie tvorivých dielní a zabezpečenie výstavy prác.
8) Vyvíjanie činností k získaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov, ktoré budú určené pre zdravotne ťažko postihnutých občanov. Ktorí sa vďaka týmto darom môžu integrovať a adaptovať do bežného života, napredovať v zdravotnom či osobnom smere.
Jednou z činností je organizovanie dobročinných koncertov a rôznych podujatí.
9) Uskutočňovanie publikačnej činnosti, vydávanie časopisu, zapájanie do publikačnej činnosti aj zdravotne ťažko postihnutých občanov.
10) Poradenská činnosť v sociálnej a právnej oblasti pre občanov sa zdravotne ťažkým postihnutým a príslušníkov rodiny.
11) Motivačné poradenstvo a školenia, pomoc pri adaptácii zdravotne ťažko postihnutých občanov do bežného života.
12) Konzultácie a poradenstvo pre rodiny s členom so zdravotne ťažko postihnutím a vzájomná výmena skúseností pri starostlivosti, rehabilitácii a iných činností, ktoré napomohli pri ozdravení postihnutého člena rodiny.

III.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné, nemá ohraničený počet členov.
Členom môže byť každá právnická a fyzická osoba, ktorá súhlasí a sa stotožňuje s cieľmi združenia uvedené v bode II., ktorá sa chce dobrovoľne aktívne zúčastňovať pri činnostiach smerujúcich k realizácii jeho cieľov.
Členstvo v združení vzniká dňom schválenia členstva správnou radou, vyplnením registračného formulára.
Prvými členmi združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu.
Dokladom o členstve je členský preukaz, vydaný správnou radou.
Členstvo zaniká:
a) Vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia
b) Vylúčením – dňom rozhodnutia vylúčenia správnou radou o vylúčení
c) Smrťou člena resp. zánikom právnickej osoby ktorá je členom združenia
d) Zánikom združenia

IV.

Práva a povinnosti členov združenia

Každý člen združenia má právo najmä :
a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
b) voliť a byť volený do orgánov združenia
c) predkladať orgánom združenia svoje podnety, sťažnosti, pripomienky chodu združenia, návrhy na zlepšenie činnosti združenia a žiadať od nich zaujatie stanoviska
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia hospodárskych výsledkoch združenia
Každý člen združenia je povinný najmä :
a) dodržiavať stanovy združenia
b) plniť rozhodnutia orgánov združenia
c) riadne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade s cieľmi združenia a záujmami združenia a jeho členov
d) platiť členské príspevky v stanovenej výške

V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie: najvyšší orgán združenia
b) Správna rada: výkonný orgán združenia
Skladá sa z troch členov – /Mgr. Michaela Huliková/
/Jaroslava Huliková/
/Katarína Hornáčková/
c) Predseda združenia: štatutárny orgán – /Mgr. Michaela Hulikova/
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.
Valné zhromaždenie:
Je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia. Rozhoduje o vzniku a zániku združenia. Schvaľuje zmeny a doplnky stanov, činnosti a výročnú správu združenia ako aj plán činností združenia a výročnú správu. Rozhoduje o vzniku a zániku združenia. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia. Volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady. Valné zhromaždenie ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jeden krát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia, a to tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti členov združenia o konanie valného zhromaždenia.
Správna rada:
Je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Rokovania správnej rady zvoláva a riadi jej predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na prijatie rozhodnutia správnej rady sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov. Správna rada riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Zvoláva a pripravuje rokovania valného zhromaždenia. Vypracúva plan činností združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia. Rozhoduje o prijatí a vylúční člena združenia.
Predseda združenia:
Je štatutárny organ. Zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a príjma vštky opatrenia, ktoré súvisia so zabezpečením bežného hospodárenia a chodu združenia. Zastupuje združenie v právnych veciach. Koná za združenie tak, že k písanému alebo tlačenému menu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. Z právnych úkonov uzavretých predsedom združenia, ktoré vykoná v mene združenia je oprávnené a povinné združenie. Predseda združenia je povinný konať v súlade so záujmami združenia a jeho členov, v zmysle rozhodnutí prijatých valným zhromaždením a správnou radou.

VI.

Hospodárenie Združenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosiahnutie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

VII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:
a) zlúčením s iným združením
b) dobrovoľným rozpustením
O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pri čom súčasne rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor vyhlási zánik a likvidáciu združenia do 15 dní ministerstvu vnútra.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra SR.

 

Stanovy k stiahnutiu: